Δημοσιεύσεις

Πλήρεις Ξενόγλωσσες Δημοσιεύσεις

              

 1. Gourgiotis S, Vougas V, Germanos S, Baratsis S. Acute gastric volvulus: diagnosis and management over 10 years. Dig Surg. 2006; 23(3): 169-172.
 2. Gourgiotis S, Germanos S, Dimopoulos N, Vougas V, Anastasiou T, Baratsis S. Renal injury: A 5-year experience and literature review. Urol Int. 2006; 77(2): 97-103.
 3. Gourgiotis S, Moustafellos P, Zavos A, Dimopoulos N, Vericouki C, Hadjiyannakis E. Surgical treatment of hepatic hemangiomas: A 15-year experience. ANZ J Surg. 2006; 76(9): 792-795.
 4. Gourgiotis S, Moustafellos P, Dimopoulos N, Papaxoinis G, Baratsis S, Hadjiyannakis E. Inadvertent parathyroidectomy during thyroid surgery: The incidence of a complication of thyroidectomy. Langenbecks Arch Surg. 2006; 391(6): 557-560.
 5. Germanos S, Gourgiotis S, Stavrothanasopoulou A, Alepas P, Zampitis N, Panteli A. Diagnostic and therapeutic approach to pancreatic adenocarcinoma. J Gastrointestin Liver Dis. 2006; 15(3): 257-263.
 6. Gourgiotis S, Baratsis S. Rectal prolapse. Int J Colorectal Dis. 2007; 22(3): 231-243.
 7. Gourgiotis S, Moustafellos P, Stratopoulos C, Vougas V, Drakopoulos S, Hadjiyannakis E. Total parathyroidectomy with autotransplantation in patients with renal hyperparathyroidism: indications and surgical approach. Hormones (Athens). 2006; 5(4): 270-275.
 8. Balaska A, Moustafellos P, Gourgiotis S, Pistolas D, Hadjiyannakis E, Vougas V, Drakopoulos S. Changes in health-related quality of life in Greek adult patients one year after successful renal transplantation. Exp Clin Transplant. 2006; 4(2): 521-524.
 9. Gourgiotis S, Germanos S, Stratopoulos C, Moustafellos P, Panteli A, Hadjiyannakis E. Lichtenstein tension-free repair of inguinal hernia. Chirurg (Bucur). 2006; 101(5): 509-512.
 10. Gourgiotis S, Moustafellos P, Zavos A, Dimopoulos N, Vericouki C, Panteli K. Upper gastrointestinal bleeding due to primary aortoenteric fistula: a report of a case. Chirurg (Bucur). 2006; 101(6): 633-634.
 11. Pericoli Ridolfini M, Sofo L, Di Giorgio A, Gourgiotis S, Di Miceli D, Alfieri S, Doglietto GB. Late complication after colon self-expandable metal stent placement: a case report. Minerva Chir. 2007; 62(1): 69-72.
 12. Moustafellos P, Gourgiotis S, Athanasopoulos G, Karagianni E, Hadjiyannakis E. A spontaneously ruptured primitive neuroectodermal tumor/extraosseous Ewing’s sarcoma of the kidney with renal vein tumor thrombus. Int Urol Nephrol. 2007; 39(2): 393-395.
 13. Gourgiotis S, Germanos S, Pericoli Ridolfini M. Surgical management of chronic pancreatitis. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2007; 6(2): 121-133.
 14. Gourgiotis S, Moustafellos P, Zavos A, Stratopoulos C, Vericouki C, Hadjiyannakis E. Localization and surgical treatment of insulinomas. Int J Clin Pract. 2007; 61(4): 558-561.
 15. Gourgiotis S, Stratopoulos C, Moustafellos P, Dimopoulos N, Papaxoinis G, Vougas V, Hadjiyannakis E. Surgical techniques and treatment for hepatic hydatid cysts. Surg Today. 2007; 37(5): 389-395. (*)
 16. Germanos S, Gourgiotis S, Kocher HM. Clinical update: early surgery for acute cholecystitis. 2007; 369(9575): 1774-1776.
 17. Gourgiotis S, Villias C, Germanos S, Foukas A, Pericoli Ridolfini M. Acute limb compartment syndrome. J Surg Educ. 2007; 64(3): 178-186.
 18. Germanos S, Gourgiotis S, Villias C, Bertucci M, Dimopoulos N, Salemis N. Damage control surgery in the abdomen: an approach for the management of severe injured patients. Int J Surg. 2007; 6(3): 246-252.
 19. Gourgiotis S, Germanos S, Pericoli Ridolfini M. Presentation and management of pancreatic cystic neoplasms. J Clin Gastroenterol. 2007; 41(6): 599-608.
 20. Tsiambas E, Karameris A, Gourgiotis S, Salemis N, Athanassiou AE, Karakitsos P, Papalois A, Merikas E, Kosmidis P, Patsouris E. Simultaneous deregulation of p16 and cyclin D1 genes in pancreatic ductal adenocarcinoma: a combined immunohistochemistry and image analysis study based on tissue microarrays. J BUON. 2007; 12(2): 261-267.
 21. Salemis NS, Nisotakis K, Gourgiotis S, Tsohataridis E. Segmental liver incarceration through a recurrent incisional lumbar hernia. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2007; 6(4): 442-444.
 22. Saedon M, Gourgiotis S, Germanos Is there a changing trend in surgical management of gastroesophageal reflux disease in children? World J Gastroenterol. 2007; 13(33): 4417-4422.
 23. Gourgiotis S, Dimopoulos N, Germanos S, Vougas V, Alfaras P, Hadjiyannakis E. Laparoscopic cholecystectomy: a safe approach for management of acute cholecystitis. 2007; 11(2): 219-224.
 24. Salemis NS, Georgoulis E, Gourgiotis S, Tsohataridis A. Spontaneous rupture of a giant non parasitic hepatic cyst presenting as an acute surgical abdomen. Ann Hepatol. 2007; 6(3): 190-193.
 25. Ridolfini MP, Alfieri S, Gourgiotis S, Di Miceli D, Rotondi F, Quero G, Manghi R, Doglietto GB. Risk factors associated with pancreatic fistula after distal pancreatectomy, which technique of pancreatic stump closure is more beneficial? World J 2007; 13(38): 5096-5100.
 26. Salemis NS, Tsiambas E, Gourgiotis S, Mela A, Karameris A, Tsohataridis E. Peritoneal mesothelioma presenting as an acute surgical abdomen due to jejunal perforation. J Dig Dis. 2007; 8(4): 216-221.
 27. Ridolfini MP, Gourgiotis S, Alfieri S, Di Miceli D, Rotondi F, Limongelli F, Quero G, Larghi A, Cazzato MT, Martella N, Doglietto GB. Presentation, treatment and prognosis of intraductal papillary mucinous neoplasm. Ann Ital Chir. 2007; 78(4): 257-264.
 28. Siassakos D, Gourgiotis S, Moustafellos P, Dimopoulos N, Hadjiyannakis E. Thyroid microcarcinoma during thyroidectomy. Singapore Med J. 2008; 49(1): 23-25.
 29. Salemis NS, Karameris A, Gourgiotis S, Stavrinou P, Nazos K, Vlastarakos P, Tsiambas E, Tsohataridis E. Large intraparotid facial nerve schwannoma: case report and review of the literature. Int J Oral Maxillofac Surg. 2008; 37(7): 679-681.
 30. Gourgiotis S, Moustafellos P, Germanos Undifferentiated embryonal sarcoma of the liver in adult. Surgery. 2008; 143(4): 568-569.
 31. Villias C, Gourgiotis S, Veloudis G, Sampaziotis D, Moreas H. Synchronous early gastric cancer and gastrointestinal stromal tumor in the stomach of a patient with idiopathic thrombocytopenic purpura. J Dig Dis. 2008; 9(2): 104-107.
 32. Ridolfini MP, Gourgiotis S, Alfieri S, Doglietto GB. Retroperitoneal pararenal Castleman’s disease. 2008; 143(5): 691-692.
 33. Gourgiotis S, Kocher HM, Solaini L, Yarollahi A, Tsiambas E, Salemis NS. Gallbladder cancer. Am J Surg. 2008; 196(2): 252-264.
 34. Gourgiotis S, Rothkegel S, Germanos S. Combined diaphragmatic and urinary bladder rupture after minor motorcycle accident. Report of a case and literature review. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(2): 163-166.
 35. Solaini L, Gourgiotis S, Salemis NS, Solaini L. A case of human pulmonary dirofilariasis. Int J Infect Dis. 2008; 12(6): 147-148.
 36. Salemis NS, Gourgiotis S, Tsiambas E, Karameris A, Tsohataridis A. Synchronous occurrence of advanced adenocarcinoma with a stromal tumor in the stomach: a case report. J Gastrointestin Liver Dis. 2008; 17(2): 213-215.
 37. Pericoli Ridolfini M, Alfieri S, Gourgiotis S, Di Miceli D, Quero G, Rotondi F, Caprino P, Sofo L, Doglietto BG. Pancreatic fistula after left pancreatectomy. Risk factors analysis on 68 patients. Minerva Chir. 2008; 63(3): 199-207.
 38. Gourgiotis S, Alfaras P, Salemis NS. Spontaneous rupture of splenic artery aneurysm in pregnancy: a case Adv Med Sci. 2008; 53(2): 341-343.
 39. Saedon M, Gourgiotis S, Salemis NS, Majeed AW, Zavos A. Gallstone ileus one quarter of a century post cholecystectomy. Ann Hepatol. 2008; 7(3): 258-259.
 40. SalemisNS, Gourgiotis S, Pinialidis D, Sambaziotis Primary mucinous cystadenocarcinoma of the appendix: an unusual presentation of a rare tumor. J Dig Dis. 2008; 9(3): 175-177.
 41. Gourgiotis S, Veloudis G, Pallas N, Lagos P, Salemis NS, Villias C. Abdominal wall endometriosis: report of two cases. Rom J Morphol Embryol. 2008; 49(4): 553-555.
 42. Veloudis G, Pallas N, Zografidis A, Gourgiotis S, Villias C. Bilateral polyorchidism associated with intraabdominal cryptorchidism: a case report. Med Princ Pract. 2009; 18(2): 159-161.
 43. Gourgiotis S, Villias C, Benetatos C, Tsakiris A, Parisis C, Aloizos S, Salemis NS. TNP-assisted fascial closure in a patient with acute abdomen and abdominal compartment syndrome. J Wound Care. 2009; 18(2): 65-67.
 44. Salemis NS, Nakos G, Sambaziotis D, Gourgiotis S. Breast cancer associated with type 1 neurofibromatosis. Breast Cancer. 2010; 17(4): 306-309.
 45. Stratopoulos C, Papakonstantinou A, Anagnostopoulos G, Terzis I, Tzimas G, Gourgiotis S, Vamvouka C, Hadjiyannakis E. Intestinal neurofibromatosis and small-bowel adenocarcinoma: a single case study. Eur J Cancer Care (Engl). 2009; 18(5): 466-469.
 46. Pavlis T, Aloizos S, Aravosita P, Mystakelli C, Petrochilou D, Dimopoulos N, Gourgiotis Diagnosis and surgical management of spontaneous hepatic rupture associated with HELLP syndrome. J Surg Educ. 2009; 66(3): 163-167.
 47. Solaini L, di Francesco F, Gourgiotis S, Solaini L. A very simple technique to repair Grynfeltt-Lesshaft hernia. 2010; 14(4): 439-441.
 48. Salemis NS, Liatsos C, Kolios M, Gourgiotis S. Recurrent acute pancreatitis secondary to a duodenal duplication cyst in an adult. A case report and literature review. Can J Gastroenterol. 2009; 23(11): 749-752.
 49. Pousios D, Panagiotopoulos N, Sioutis N, Piyis A, Gourgiotis S. Iatrogenic pneumomediastinum and facial emphysema following surgical tooth extraction. Ann Thorac Surg. 2010; 89(2): 640.
 50. Salemis NS, Gourgiotis S, Karalis G. Diagnostic evaluation and management of patients with rectus sheath hematoma. A retrospective study. Int J Surg. 2010; 8(4): 290-293.
 51. Salemis NS, Gourgiotis S, Karalis G. Emphysematous cholecystitis. A rare presentation of a life threatening disease. ANZ J Surg. 2011; 81(1-2): 106.
 52. Salemis NS, Nisotakis K, Patouras P, Karagkiouzis G, Gourgiotis S. Retroperitoneal liposarcoma extending into the thigh. Am J Surg. 2011; 201(5): e38-40.
 53. Gourgiotis S, Aloizos S, Aravosita P, Mystakelli C, Isaia EC, Gakis C, Salemis NS. The effects of tobacco smoking on the incidence and risk of intraoperative and postoperative complications in adults. 2011; 9(4): 225-232.
 54. Salemis NS, Gakis C, Zografidis A, Gourgiotis S. Cutaneous metastasis of transitional cell bladder carcinoma: A rare presentation and literature review. J Cancer Res Ther. 2011; 7(2): 217-219.
 55. Gourgiotis S, Schmidt R. The experience of military surgeons from a north Afghanistan deployment and lessons for the future. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(4): 289-292.
 56. Gemenetzis G, Gourgiotis S, Aravosita P, Mystakelli C, Aloizos S. Takotsubo cardiomyopathy: a hidden enemy of the hypovolemic patient? Am J Emerg Med. 2013; 31(1): 262.e5-7.
 57. Tsiambas E, Karameris A, Lygeros M, Athanasiou AE, Salemis NS, Gourgiotis S, Ragkos V, Metaxas GE, Vilaras G, Patsouris E. Gene numerical imbalances in cytological specimens based on fluorescence/chromogenic in situ hybridization analysis. J BUON. 2012; 17(3): 593-599.
 58. Seretis C, Gourgiotis S, Gemenetzis G, Seretis F, Lagoudianakis E, Dimitrakopoulos G. The significance of neutrophil/lymphocyte ratio as a possible marker of underlying papillary microcarcinomas in thyroidal goiters: a pilot study. Am J Surg. 2013; 205(6): 691-696.
 59. Gourgiotis S, Liakos N, Gemenetzis G, Seretis C, Aloizos S, Vougas V, Drakopoulos S. Less common non-traumatic bowel perforations: diagnosis and management through a retrospective study. Am Surg. 2013; 79(4): 381-387.
 60. Aloizos S, Seretis C, Liakos N, Aravosita P, Mystakelli C, Kanna E, Gourgiotis HELLP syndrome: understanding and managing of a pregnancy-specific disease. J Obstet Gynaecol. 2013; 33(4): 331-337.
 61. Pousios D, Panagiotopoulos N, Piyis A, Gourgiotis S. Transthoracic repair of asymptomatic Morgagni hernia in adult. Indian J Surg. 2012; 74(5): 431-433.
 62. Gourgiotis S, Gemenetzis G, Kocher HM, Aloizos S, Salemis NS, Grammenos S. Permissive hypotension in bleeding trauma patients: is it helpful and when? Crit Care Nurse. 2013; 33(6): 18-24.
 63. Kollia P, Kounoudes C, Veloudis G, Giannakou N, Gourgiotis S. True ectopic ovary in the right iliac fossa mimicking acute appendicitis and associated with ipsilateral renal agenesis. J Obstet Gynaecol Res. 2014; 40(3): 858-861.
 64. Tsigou E, Aloizos S, Myrianthefs P, Gourgiotis S, Tsakris A, Baltopoulos Corrigendum to “The immune response after stimulation with wall components of gram-positive bacteria and fungi”. Immunol Lett 2014; 159(1-2): 23-29.
 65. Leptidis J, Aloizos S, Chlorokostas P, Gourgiotis S. Fatal cardiac tamponade as the first manifestation of acute myeloid leukemia. Am J Emerg Med. 2014; 32(10): 1294.e1-2.
 66. Mathioulakis S, Liverakou E, Salemis NS, Gourgiotis S. Choloperitoneum causes extensive coloring of the abdominal wall skin. Am J Emerg Med. 2014; 32(10): 1297.e3-4.
 67. Salemis NS, Oikonomakis I, Lagoudianakis E, Boubousis G, Tsakalakis C, Sourlas S, Gourgiotis S. Enoxaparin-induced spontaneous massive retroperitoneal hematoma with fatal outcome. Am J Emerg Med. 2014; 32(12): 1559.e1-3.
 68. Salemis NS, Veloudis G, Spiliopoulos K, Nakos G, Vrizidis N, Gourgiotis S. Scalp metastasis as the first sign of small-cell lung cancer. Management and literature review. Int Surg. 2014; 99(4): 325-329.
 69. Gourgiotis S, Koutras A, Aloizos S. A surgeon in the ICU: an equal “teammate” or an “intruder”? Chirurg (Bucur). In press.
 70. Aloizos S, Evodia E, Gourgiotis S, Isaia EC, Seretis C, Baltopoulos GJ. Neuroprotective effects of erythropoietin in patients with severe closed brain injury. Turk Neurosurg. In press.
 71. Falidas E, Gourgiotis S, Vlachos K, Villias C. Delayed presentation of diaphragmatic rupture with stomach herniation and strangulation. Am J Emerg Med. 2015 Mar 7. pii: S0735-6757(15)00142-4. [Epub ahead of print]
 72. Gourgiotis S, Alfaras P. Rupture splenic artery aneurysm in pregnancy. The Internet Journal of Emergency Medicine. 2006; 3(1). (DOI: 10.5580/525).
 73. Gourgiotis S, Pericoli Ridolfini M, Germanos S. Intraductal papillary mucinous neoplasm of the pancreas. Eur J Surg Oncol. 2007; 33(6): 678-684.
 74. Pericoli Ridolfini M, Rotondi F, Gourgiotis S, Alfieri S, Di Miceli D, Larocca LM, Doglietto GB. Retroperitoneal Castleman’s disease: two cases and analysis of the literature. Chir Ital. 2007; 59(1): 53-61.
 75. Pericoli Ridolfini M, Gourgiotis S, Alfieri S, Di Miceli D, Rotondi F, Quero G, Limongeli F, Sanchez AM, Doglietto GB. Indications and outcomes of surgical management of chronic pancreatitis: literature review. G Chir. 2007; 28(4): 164-174.
 76. Gourgiotis S, Vougas V, Germanos S, Dimopoulos N, Bolanis I, Drakopoulos S, Alfaras P, Baratsis S. Operative and nonoperative management of blunt hepatic trauma in adults: a single-centre report. J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2007; 14(4): 387-391.
 77. Salemis NS, Georgiou C, Alogdianakis E, Gourgiotis S, Karalis G. Hypopharyngeal perforation because of blunt neck trauma. Emerg Radiol. 2009; 16(1): 71-74.
 78. Gourgiotis S, Aggelakas J, Salemis N, Elias Ch, Georgiou Ch. Diagnosis and surgical treatment of popliteal artery entrapment syndrome: a retrospective study. Vasc Health Risk Manag. 2008; 4(1): 83-88.
 79. Alfieri S, Pericoli Ridolfini M, Bassi C, Gourgiotis S, Caprino P, Pederzoli P, Sofo L, Doglietto GB. Cystic tumors of the pancreas: diagnosis, management and results. Chir Ital. 2008; 60(4): 493-508.
 80. Aloizos S, Gourgiotis S, Oikonomou K, Stakia P. Acute renal failure and rhabdomyolysis in a patient with infectious mononucleosis: propofol infusion syndrome or a rare complication of infectious mononucleosis? A case report. Cases J. 2008; 1(1): 222.
 81. Aloizos S, Gourgiotis S, Oikonomou K, Stakia P. Recurrent Jarisch-Herxheimer reaction in a patient with Q fever pneumonia. A case report. Cases J. 2008; 1(1): 360.
 82. Solaini L, Gourgiotis S, Salemis NS, Koukis I. Bilateral pneumothorax, lung cavitations and pleural empyema in cocaine addict. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2008; 56(12): 610-612.
 83. Stakia P, Lagos P, Gourgiotis S, Tzilalis VD, Aloizos S, Salemis NS. Large mass affecting retroperitoneal great vessels: a rare presentation of a cancer of unknown primary with diagnostic dilemma and challenged surgical intervention. J Gastrointest Cancer. 2009; 40(1-2): 55-58.
 84. Gourgiotis S, Kotoulas D, Aloizos S, Kolovou A, Salemis NS, Kantounakis I. Preoperative diagnosis of obscure gastrointestinal bleeding due to a GIST of the jejunum: a case report. Cases J. 2009; 2: 8186.
 85. SalemisNS, Gourgiotis S, Tsiambas E, Karagkiouzis G, Nakos G, Karathanasis Diffuse large B-cell lymphoma of the mesentery. An unusual presentation and review of the literature. J Gastrointest Cancer. 2009; 40(3-4): 79-82.
 86. Salemis NS, Kontoravdis N, Panagiotopoulos N, Gakis C, Gourgiotis S. Colonic obstruction secondary to incarcerated Spigelian hernia in a severely obese patient. Int J Surg Case Reports. 2010; 1(3): 27-29.
 87. Gourgiotis S, Kotoulas D, Aloizos S, Kolovou A, Salemis NS, Kantounakis I. Preoperative diagnosis of obscure gastrointestinal bleeding due to a GIST of the jejunum: a case report? Cases J. 2009; 2: 9088.
 88. Germanos S, Gourgiotis S, Saedon M, Lapatsanis D, Salemis NS. Severe abdominal pain as a result of acute gastric volvulus. Int J Emerg Med. 2010; 3(1): 61-62.
 89. SalemisNS, Gourgiotis S, Tsiambas S, Panagiotopoulos N, Karameris A, Tsohataridis E. Primary intra-abdominal malignant fibrous histiocytoma: a highly aggressive tumor. J Gastrointest Cancer. 2010; 41(4): 238-242.
 90. Gourgiotis S, Piyis A, Panagiotopoulos N, Panayotopoulos P, Salemis NS. Cavernous hemangioma of the rib: a rare diagnosis. Case Report Med. 2010; 2010: 254098.
 91. Gourgiotis S, Salemis NS, Kanakopoulos D, Germanos S. Pancreatectomy for intraductal papillary mucinous neoplasm of the pancreas: could the pancreaticogastrostomy be the anastomosis of choice? JOP. 2010; 11(4): 407-408.
 92. Keramidaris D,Koukoutsis I, Gourgiotis S, Lagoudianakis E, Sampaziotis D, Gakis C, Gemenentzis G, Lahanas J, Varela D, Seretis C, Dimitrakopoulos D. Sarcomatoid carcinoma of the anorectal junction: struggling with an extremely rare tumor. J Gastrointest Cancer. 2011 Sep 6. [Epub ahead of print].
 93. Salemis NS, Nikou E, Liatsos C, Gakis C, Karagkiouzis G, Gourgiotis S. Small bowel perforation secondary to metastatic non small cell lung cancer. A rare entity with a dismal prognosis. J Gastrointest Cancer. 2012; 43(3): 391-395.
 94. Seretis C, Seretis F, Pappas A, Keramidaris D, Gourgiotis S, Salemis N, Lagoudianakis E. Constipation-predominant irritable bowel syndrome associated to hyperprolactinemia. Case Rep Gastroenterol. 2011; 5(3): 523-527.
 95. Gourgiotis S, Aloizos S, Gakis C, Salemis NS. Platypnea-orthodeoxia due to fat embolism. Int J Surg Case Rep. 2011; 2(6): 147-149.
 96. Gourgiotis S, Triantafyllou C, Karamitros A, Thinnes K, Thüringen W, Schmidt R. The results of the three-month co-operation between a German and a Greek surgical team in a role II military hospital in Afghanistan. J Emerg Trauma Shock. 2012; 5(1): 36-41.
 97. Seretis C, Seretis F, Gemenetzis G, Liakos N, Pappas A, Gourgiotis S, Lagoudianakis E, Keramidaris D, Salemis N. Calcium channel blockers and esophageal sclerosis: should we expect exacerbation of interstitial lung disease? Case Rep Gastroenterol. 2012; 6(1): 82-87.
 98. Pavlis T, Seretis C, Gourgiotis S, Aravosita P, Mystakelli C, Aloizos Spontaneous rupture of splenic artery aneurysm during the first trimester of pregnancy: report of an extremely rare case and review of the literature. Case Rep Obstet Gynecol. 2012; 2012: 528051.
 99.  Seretis C, Seretis F, Gemenetzis G, Gourgiotis S, Lagoudianakis E, Pappas A, Keramidaris D, Salemis N. Adhesive ileus complicating recurrent intestinal pseudo-obstruction in a patient with myasthenia gravis. Case Rep Gastroenterol. 2012; 6(2): 425-458.
 100. Aloizos S, Aravosita P, Mystakelli C, Kanna E, Gourgiotis H1N1 influenza viral infection in a postpartum young woman causes respiratory failure: what the care providers ought to know? Case Rep Pulmonol. 2012; 2012: 419528.
 101. Mystakelli C, Gourgiotis S, Aravosita P, Seretis C, Kanna E, Aloizos S. Lung abscess in a patient with VAP: a rare case of lung infection complicated by two pathogens. J Clin Med Res. 2013; 5(1): 64-66.
 102. Panaretou V, Siafaka I, Theodorou D, Manouras A, Seretis C, Gourgiotis G, Katsaragakis S, Sigala F, Zografos G, Filis Combined general-epidural anesthesia with continuous postoperative epidural analgesia preserves sigmoid colon perfusion in elective infrarenal aortic aneurysm repair. Saudi J Anaesth. 2010; 6(4): 373-379.
 103. PapadimaA, Gourgiotis S, Lagoudianakis E, Pappas A, Seretis C, Antonakis PT, Markogiannakis H, Makri I, Manouras Granisetron versus tropisetron in the prevention of postoperative nausea and vomiting after total thyroidectomy. Saudi J Anaesth. 2013; 7(1): 68-74.
 104. Pappas A, Toutouni H, Gourgiotis S, Seretis C, Koukoutsis I, Chrysikos I, Gemenetzis G, Matzoukas I, Karavitis G, Lagoudianakis E. Comparative approach to non-traumatic acute abdominal pain between elderly and non-elderly in the emergency department: a study in rural Greece. J Clin Med Res. 2013; 5(4): 300-304.
 105. Seretis C, Lagoudianakis E, Salemis N, Pappas A, Gemenetzis G, Seretis F, Gourgiotis S. Liver biochemistry during the course of H1N1 infection. Gastroenterol Res. 2013; 6(3): 103-105
 106. Gourgiotis S, Aloizos S. Making the decision to withdraw or withhold life support: thoughts and questions. Hellenic J Surg. 2013; 85(1): 296-300.
 107. SeretisC, LagoudianakisE, GemenetzisG, SeretisF, PappasA, Gourgiotis S. Metaplastic changes in chronic cholecystitis: implications for early diagnosis and surgical intervention to prevent the gallbladder metaplasia-dysplasia-carcinoma sequence. J Clin Med Res. 2014; 6(1): 26-29.
 108. Falidas E, Gourgiotis S, Goudeli C, Mathioulakis S, Vlachos K, Villias C. Rectus abdominis muscle malignant fibrous histiocytoma causing a large abdominal wall defect: reconstruction with biological mesh. Case Rep Surg. 2014; 2014: 723851.
 109. Gourgiotis S, Gemenetzis G, Villias C. Pancreatic desmoid tumor: extremely rare presentation in an elderly patient. Hellenic J Surg. 2014; 86(6): 378-381.
 110. Oikonomou C, Aloizos S, Aravosita P, Mystakelli C, Kanna E, Gourgiotis S. Total thyroidectomy followed by bilateral pneumothorax and pneumomediastinum with simultaneous damage to the recurrent laryngeal nerve: a report of a case. Hellenic J Surg. 2014; 86(6): 374-377.
 111. Gourgiotis S, Aloizos S, Anagnostopoulos G, Aravosita P, Mystakelli C. What could be hidden behind acute respiratory failure caused emergency intubation? Hellenic J Surg. 2015; 87(2): 192-194.
 112. Gourgiotis S, Oikonomou C, Kollia P, Falidas E, Villias C. Persistent coughing as the first symptom of primary mucinous appendiceal adenocarcinoma. J Clin Med Res (2192), 2015. Υπό δημοσίευση.